Skip to main content
Mr Tongjun Liu

Mr Tongjun Liu

Connect with Tongjun

Email: tongjun.liu@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

26 publications
Page 1 of 3
Tongjun Liu,
Kevin F. MacDonald,
, 2022
Type: conference
Dimitrios Papas,
Jinxiang Li,
Kevin F. MacDonald,
Eric Plum,
, 2022
Type: conference
Tongjun Liu,
Dimitrios Papas,
Jinxiang Li,
Kevin F. MacDonald,
, 2022
Type: conference
Tongjun Liu,
Kevin F. MacDonald,
Vitalyi Gusev,
, 2022 , Science Advances , 8 (33) , eabn8007
Type: article
Giorgio Adamo,
Eng Aik Chan,
Jinxiang Li,
Sergei Kurdiumov,
Kevin F. MacDonald,
Tanchao Pu,
Carolina Rendon-Barraza,
, 2022
Type: conference
Tongjun Liu,
Kevin F. MacDonald,
, 2021 , Nano Letters , 21 (18) , 7746--7752
Type: article
Back to top