Miss Shiyu Sun

Connect with Shiyu

Publications

13 publications
Page 1 of 2
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023
Type: conference
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023, Light: Science and Applications, 12(1)
Type: article
Dong Wu, Than S. Saini, Shiyu Sun, Li Shen, Meng Huang, Thomas Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023
Type: conference
Li Shen, Meng Huang, Shiyu Sun, Dong Wu, Zhiwei Yan, Haonan Ren & Anna Peacock, 2023, APL Photonics, 8(5)
Type: article
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023, Research Square
Type: article
Shiyu Sun, Meng Huang, Dong Wu, Li Shen, Thomas Hawkins, John Ballato, Ursula Gibson, Goran Mashanovich & Anna Peacock, 2022
Type: conference
Shiyu Sun, Meng Huang, Dong Wu, Li Shen, Haonan Ren, Thomas W. Hawkins, John Ballato, Ursula Gibson, Goran Mashanovich & Anna Peacock, 2022, Optics Letters, 47(7), 1626-1629
Type: article
Shiyu Sun, Meng Huang, Dong Wu, Li Shen, Haonan Ren, Thomas Hawkins, John Ballato, Ursula Gibson, Goran Mashanovich & Anna Peacock, 2021
Type: conference