Skip to main content

Miss Shiyu Sun

Connect with Shiyu

Email: s.sun@soton.ac.uk

Address: B23, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

11 publications
Page 1 of 2
Than S Saini,
Lin Xu,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023
Type: conference
Li Shen,
Dong Wu,
Zhiwei Yan,
Haonan Ren,
, 2023 , APL Photonics , 8 (5)
Type: article
Dong Wu,
Than S. Saini,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
, 2023
Type: conference
Than S Saini,
Lin Xu,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Light: Science & Applications , 12 (1)
Type: article
Than S Saini,
Lin Xu,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Research Square
Type: article
Dong Wu,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
Goran Mashanovich,
, 2022
Type: conference
Dong Wu,
Li Shen,
Haonan Ren,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2022 , Optics Letters , 47 (7) , 1626--1629
Type: article
Shiyu Sun,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula J. Gibson,
, 2021 , APL Photonics , 6 (9)
Type: article
Dong Wu,
Li Shen,
Haonan Ren,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2021
Type: conference
Haonan Ren,
Li Shen,
Dong Wu,
Shiyu Sun,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2021
Type: conference
Back
to top