Skip to main content

Miss Yu Wang

Connect with Yu

Email: wang.yu@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

7 publications
Page 1 of 1
Jinkyu So,
Eng Aik Chan,
Carolina Rendon-Barraza,
Benquan Wang,
Giorgio Adamo,
Jun-Yu Ou,
, 2023
Type: conference
Guoqiang Lan,
Yu Wang,
, 2022 , Nanoscale Advances , 4 (23) , 5137--5143
Type: article
Naresh Kumar Thipparapu,
Shaiful Alam,
Yu Wang,
Shankar Pidishety,
, 2022 , IEEE Photonics Technology Letters , 34 (13) , 711--714
Type: article
Yang Hong,
Natsupa Taengnoi,
Naresh Kumar Thipparapu,
Yu Wang,
, 2022 , Optics Express , 30 (18) , 32189--32203
Type: article
Giorgio Adamo,
Eng Aik Chan,
Jinxiang Li,
Tongjun Liu,
Sergei Kurdiumov,
Tanchao Pu,
Carolina Rendon-Barraza,
, 2022
Type: conference
H. Ahmad,
S.N. Aidit,
S.I. Ooi,
M.Z. Samion,
S. Wang,
Y. Wang,
& A.K. Zamzuri
, 2021 , Scientific Reports , 11 (1)
Type: article
Back
to top