Skip to main content

Miss Yu Wang

Connect with Yu

Publications

9 publications
Page 1 of 1
Yu Wang, Eng Aik Chan, Carolina Rendon-Barraza, Yijie Shen, Eric Plum, Kevin F. MacDonald, Jun-Yu Ou & Nikolay I. Zheludev, 2024, Applied Physics Letters, 124(22)
Type: article
Jinkyu So, Yu Wang, Eng Aik Chan, Carolina Rendon-Barraza, Benquan Wang, Giorgio Adamo, Eric Plum, Kevin F. MacDonald, Jun-Yu Ou & Nikolai Zheludev, 2023
Type: conference
Guoqiang Lan, Yu Wang & Jun-Yu Ou, 2022, Nanoscale Advances, 4(23), 5137-5143
Type: article
Yang Hong, Natsupa Taengnoi, Kyle Bottrill, Naresh Kumar Thipparapu, Yu Wang, Jayanta K. Sahu, David J. Richardson & Periklis Petropoulos, 2022, Optics Express, 30(18), 32189-32203
Type: article
Naresh Kumar Thipparapu, Shaiful Alam, Yu Wang, Shankar Pidishety, David J. Richardson & Jayanta Sahu, 2022, IEEE Photonics Technology Letters, 34(13), 711-714
Type: article
Giorgio Adamo, Eng Aik Chan, Jinxiang Li, Tongjun Liu, Sergei Kurdiumov, Kevin F. MacDonald, Jun-Yu Ou, Nikitas Papasimakis, Eric Plum, Tanchao Pu, Carolina Rendon-Barraza, Yu Wang & Nikolai Zheludev, 2022
Type: conference
H. Ahmad, S.N. Aidit, S.I. Ooi, M.Z. Samion, S. Wang, Y. Wang, J.K. Sahu & A.K. Zamzuri, 2021, Scientific Reports, 11(1)
Type: article