Mr Xin Liu

Connect with Xin

Publications

4 publications
Page 1 of 1
Xin Liu, Chao Xu, Yasir Noori, Soon Xin Ng & Lajos Hanzo, 2024, IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 2089-2112
Type: article
Yucheng Zhang, Yongxing Guo, Meng Zhang, Shan Xu, Xin Liu & Alexander Newman, 2022, Asia Pacific Journal of Management, 39, 1399-1435
Type: article
Yucheng Zhang, Yuyan Zheng, Long Zhang, Shan Xu, Xin Liu & Wansi Chen, 2021, Asia Pacific Journal of Management, 38, 371-400
Type: article
Yucheng Zhang, Xin Liu & Wansi Chen, 2020, Journal of Business and Psychology, 35(6), 767-782
Type: article