Dr Ping Hua

Senior Teaching Fellow

Connect with Ping

Publications

71 publications
Page 1 of 8
Yihuai Zhu, Weiqi Liu, Deguo Du, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Peiguang Yan, Ping Hua, Linzhong Xia & Qitao Lue , 2021, Applied Optics, 59(33), 10264-10268
Type: article
Songlin Zhang, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Peiguang Yan, Jinzhang Wang & Ping Hua, 2019
Type: conference
Sergey Kurilchik, James Grant-Jacob, Jake, Jonathan Prentice, Ping Hua, Robert Eason & Jacob Mackenzie, 2018
Type: conference
T. Chen-Sverre, J.R.C. Woods, E.A. Shaw, Ping Hua, V. Apostolopoulos, J.S. Wilkinson & A.C. Tropper, 2018
Type: conference
Xiaogang Ge, Jun Yu, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Yewang Chen, Peiguang Yan & Ping Hua, 2018, Chinese Optics Letters, 16(2)
Type: article
Songlin Zhang, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Peiguang Yan, Jinzhang Wang & Ping Hua, 2018
Type: conference
Lanhua Liu, Xiaohong Zhou, James S. Wilkinson, Ping Hua, Baodong Song & Hanchang Shi, 2017, Scientific Reports, 7(1)
Type: article
Chunyu Guo, Ruoheng Luo, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Jinhui Yang & Ping Hua, 2017, Optics Communications
Type: article
Jacob Mackenzie, James Grant-Jacob, Stephen J Beecher, Jake, Jonathan Prentice, Ping Hua, David Shepherd & Robert Eason, 2017
Type: conference
Chunyu Guo, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Jun Yu, Yewang Chen, Peiguang Yan, Jinzhang Wang, Saurabh Jain & Ping Hua, 2017, IEEE Photonics Journal
Type: article