Skip to main content

Dr Ping Hua

Senior Teaching Fellow

Connect with Ping

Email: ph3@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

71 publications
Page 1 of 8
Yihuai Zhu,
Weiqi Liu,
Deguo Du,
Shuangchen Ruan,
Chunyu Guo,
Peiguang Yan,
Ping Hua,
Linzhong Xia,
& Qitao Lue
, 2021 , Applied Optics , 59 (33) , 10264--10268
Type: article
Songlin Zhang,
Weiqi Liu,
Shuangchen Ruan,
Chunyu Guo,
Peiguang Yan,
Jinzhang Wang,
& Ping Hua
, 2019
Type: conference
Sergey Kurilchik,
Jake, Jonathan Prentice,
Ping Hua,
, 2018
Type: conference
T. Chen-Sverre,
J.R.C. Woods,
E.A. Shaw,
Ping Hua,
& A.C. Tropper
, 2018
Type: conference
Xiaogang Ge,
Jun Yu,
Weiqi Liu,
Shuangchen Ruan,
Chunyu Guo,
Yewang Chen,
Peiguang Yan,
& Ping Hua
, 2018 , Chinese Optics Letters , 16 (2)
Type: article
Songlin Zhang,
Weiqi Liu,
Shuangchen Ruan,
Chunyu Guo,
Peiguang Yan,
Jinzhang Wang,
& Ping Hua
, 2018
Type: conference
Chunyu Guo,
Weiqi Liu,
Shuangchen Ruan,
Jun Yu,
Yewang Chen,
Peiguang Yan,
Jinzhang Wang,
Saurabh Jain,
& Ping Hua
, 2017 , IEEE Photonics Journal
Type: article
Haiou Zhu,
Xintong Xu,
Xiaoqing Tian,
Jiaoning Tang,
Huawei Liang,
Lingling Chen,
Yi Xie,
Xiaodong Zhang,
Chong Xiao,
Ran Li,
Qiao Gu,
Ping Hua,
& Shuangchen Ruan
, 2017 , Advanced Materials , 29 (2)
Type: article
Dunliang Jian,
Jian-Jhong Lai,
Yen-fu Lin,
Jianpang Zhai,
Irene Ling Li,
Feng Tian,
Shulin Wang,
Ping Hua,
Ming-Ming Ku,
Wen-Bin Jian,
Shuangchen Ruan,
& Zikang Tang
, 2017 , 2D Materials , 4 (2)
Type: article
Lanhua Liu,
Xiaohong Zhou,
Ping Hua,
Baodong Song,
& Hanchang Shi
, 2017 , Scientific Reports , 7 (1)
Type: article
Back
to top