Skip to main content
Research project

Chalcogenide Photonic Technologies

  • Research funder:
    EPSRC
  • Status:
    Not active

Research outputs

He Wang,
Yameng Cao,
Edwin Weatherby,
Filipe Richheimer,
Sebastian Wood,
Shan Jiang,
Daqing Wei,
Yongkang Dong,
Xiaosong Lu,
Pengfei Wang,
& Daniel W. Hewak
, 2022 , ACS Applied Materials and Interfaces , 14 (37) , 42365 -- 42373
Type: article
Jing Ning,
Yunzheng Wang,
Ting Yu Teo,
Siew Lang Teo,
Daniel W. Hewak,
Michel Bosman,
& Robert E. Simpson
, 2022 , ACS Applied Materials and Interfaces , 14 (36) , 41225--41234
Type: article
Junjie Chen,
Sen Guo,
Dabin Lin,
Zhaogang Nie,
Kaige Hu,
Lin Ma,
Fangteng Zhang,
Weiren Zhao,
& Wenchun Zhang
, 2021 , Physical Chemistry Chemical Physics , 23 (12) , 7135--7144
Type: article
Jorlandio Francisco Felix,
Arlon F da Silva,
Sebastião William da Silva,
Fanyao Qu,
Bin Qiu,
Junfeng Ren,
Walter Mendes de Azevedo,
Mohamed Henini,
, 2020 , Nanoscale Horizons , 5 (2) , 259--267
Type: article
Back
to top