Research project

Chalcogenide Photonic Technologies

  • Research funder:
    EPSRC
  • Status:
    Not active

Research outputs

Kevin Chung-Che Huang, He Wang, Yameng Cao, Edwin Weatherby, Filipe Richheimer, Sebastian Wood, Shan Jiang, Daqing Wei, Yongkang Dong, Xiaosong Lu, Pengfei Wang, Tomas Polcar & Daniel W. Hewak, 2022, ACS Applied Materials and Interfaces, 14(37), 42365 - 42373
Type: article
Jing Ning, Yunzheng Wang, Ting Yu Teo, Kevin Chung-Che Huang, Ioannis Zeimpekis, Katrina Morgan, Siew Lang Teo, Daniel W. Hewak, Michel Bosman & Robert E. Simpson, 2022, ACS Applied Materials and Interfaces, 14(36), 41225-41234
Type: article
Junjie Chen, Sen Guo, Dabin Lin, Zhaogang Nie, Kevin Chung-Che Huang, Kaige Hu, Lin Ma, Fangteng Zhang, Weiren Zhao & Wenchun Zhang, 2021, Physical Chemistry Chemical Physics, 23(12), 7135-7144
Type: article
Jorlandio Francisco Felix, Arlon F da Silva, Sebastião William da Silva, Fanyao Qu, Bin Qiu, Junfeng Ren, Walter Mendes de Azevedo, Mohamed Henini & Chung-Che Huang, 2020, Nanoscale Horizons, 5(2), 259-267
Type: article
He Wang, Chung-Che Huang & Tomas Polcar, 2019, Scientific Reports, 9, 1-8
Type: article