Skip to main content
Research project

ECOFUEL - Marie Curie IRSES

Staff

Lead researcher

Emeritus Professor Charles Banks

Research interests

  • Controlled anaerobic and aerobic biodegradation of municipal and industrial solid wastes
  • Concepts for an integrated farming system for non competitive food and fuel production
  • Energy production from digestion of crops and agricultural wastes

Research outputs

Ying Li,
Yongming Sun,
Shubiao Wu,
Xiaoying Kong,
Zhenhong Yuan,
& Renjie Dong
, 2017 , Bioresource Technology , 231 , 94--100
Type: article
Xiaoping Chen,
Zhixiang Zhang,
Lina Chi,
Aathira Krishnadas Nair,
Wenfeng Shangguan,
, 2016 , Nano-Micro Letters , 8 (1) , 1--12
Type: article
Xin Liao,
Rihards Gerdts,
Stewart F. Parker,
Lina Chi,
Yongxiang Zhao,
Junqiu Guo,
Martin O. Jones,
, 2016 , Physical Chemistry Chemical Physics , 18 (26) , 17311--17319
Type: article
Ahmad Alshammari,
Lina Chi,
Xiaoping Chen,
Abdulaziz Bagabas,
Nazanin Rashidi-Alavijeh,
Denis Kramer,
Abdulaziz Alromaeh,
, 2015 , RSC Advances , 5 , 27690--27698
Type: article
Yinghao Yu,
Jingzhang Mai,
Lefu Wang,
Xuehui Li,
& Furong Wang
, 2014 , Scientific Reports , 4 , 1--8
Type: article
Back
to top