Skip to main content
Nonlinear Semiconductor Photonics

Publications

Browse our publications catalogue to learn about our research.
Li Shen,
Dong Wu,
Zhiwei Yan,
Haonan Ren,
, 2023 , APL Photonics , 8 (5)
Type: article
Dong Wu,
Than S. Saini,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
, 2023
Type: conference
D. Wu,
H. Ren,
L. Shen,
T.W. Hawkins,
J. Ballato,
U.J. Gibson,
J.E. Sipe,
M. Liscidini,
, 2023 , Photonics Research , 11 (2) , 137--142
Type: article
Than S Saini,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Light: Science & Applications , 12 (1)
Type: article
Than S Saini,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Research Square
Type: article
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula J. Gibson,
John E. Sipe,
Marco Liscidini,
, 2022
Type: conference
Dong Wu,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2022
Type: conference
Dong Wu,
Li Shen,
Haonan Ren,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2022 , Optics Letters , 47 (7) , 1626--1629
Type: article