Skip to main content

Dr Kian Shen Kiang

Senior Lithography Engineer

Connect with Kian Shen

Email: ksk@ecs.soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

31 publications
Page 1 of 4
Samantha Soulé,
Gilles E. Moehl,
Kian Shen Kiang,
Richard Beanland,
, 2022 , Nanoscale Advances , 4 (4) , 1105--1111
Type: article
James J. Byers,
Kapil Debnath,
Hideo Arimoto,
Muhammad K. Husain,
Moise Sotto,
Joseph, William Hillier,
Kian Shen Kiang,
& Shinichi Saito
, 2021 , Frontiers in Physics , 9 , 237
Type: article
Wei Xiao,
Sheng Ye,
Nikolaos Kalfagiannis,
Kian Shen Kiang,
, 2020 , Advanced Materials , 32 (25)
Type: article
Callum, John Stirling,
Benoit Guilhabert,
Wei Cao,
Kian Shen Kiang,
Ali Z. Khokhar,
Michael J. Strain,
, 2020
Type: conference
J. Byers,
K. Debnath,
H. Arimoto,
M.K. Husain,
M. Sotto,
F. Liu,
A. Khokhar,
K. Kiang,
S. Saito,
& Zuo Li
, 2018
Type: conference
Martin Ebert,
Nor Azlin, Binti Ghazali,
Kian Kiang,
B. Maerz,
Maurits De Planque,
, 2018 , Nanotechnology , 29 (41) , 1--11
Type: article
David Grech,
Antulio Tarazona,
Maria Theresa De Leon,
Kian S. Kiang,
Jurgita Zekonyte,
, 2018 , Sensors and Actuators A: Physical , 275 , 67--74
Type: article
James Byers,
Kapil Debnath,
Hideo Arimoto,
Muhammad Husain,
Moise, Sala Henri Sotto,
Zuo Li,
Fayong Liu,
Kouta Ibukuro,
Ali Khokhar,
Kian Shen Kiang,
& Shinichi Saito
, 2018 , Optics Express , 26 (25) , 33180--33191
Type: article
Qian Wang,
Mei Shengtao,
Guanghui Yuan,
Kian Shen Kiang,
& Jinghua Teng
, 2018
Type: conference
Q. Wang,
G.H. Yuan,
K.S. Kiang,
B. Gholipour,
E.T.F. Rogers,
S.S. Ang,
& J.H. Teng
, 2017 , Applied Physics Letters , 110
Type: article
Back
to top