Skip to main content

Dr Xingzhao Yan

Principal Experimental Officer

Connect with Xingzhao

Email: xingzhao.yan@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

31 publications
Page 1 of 4
Ke Li,
Bigeng Chen,
Han Du,
Dehn Tran,
Adam Scofield ,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023 , Nature Photonics , 17 (3) , 273–279
Type: article
C.R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
J.M. Huntley,
C.E. Nolan,
A.P. Gribble,
H. Du,
X. Yan,
D.T. Tran,
, 2023
Type: conference
Hemalatha Muthuganesan,
Enrica Mura,
Emanuele Pelucchi,
Xingzhao Yan,
Ying Tran,
& Brian Corbett
, 2023
Type: conference
Martin Ebert,
Ke Li,
Bigeng Chen,
Han Du,
Dehn T. Tran,
Adam Scofield,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023
Type: conference
Evangelos Vassos,
Callum Wheeler,
James Churm,
Peter R. Wiecha,
Simon A. Gregory,
Alex Feresidis,
& Otto L. Muskens
, 2022 , Advanced Optical Materials , 10 (17)
Type: article
Xiansong Fang,
Ke Li,
Fan Yang,
Shenghao Liu,
Wei Cao,
Martin Ebert,
Dehn Tran,
Fanfan Meng,
Han Du,
& Fan Zhang
, 2022
Type: conference
Han Du,
Xingzhao Yan,
C. R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
C. A. Pallikarakis,
J.M. Huntley,
& Denh Tran
, 2022
Type: conference
Peng Dai,
Xupeng Zhu,
Yueqiang Hu,
Huigao Duan,
& Ruomeng Huang
, 2022 , Nanophotonics , 11 (13) , 3057--3069
Type: article
Shenghao Liu,
Fanfan Meng,
Han Du,
Wei Cao,
Vadivukkarasi Jeyaselvan,
Dehn Tran,
& Li Ke
, 2022
Type: bookChapter
Back
to top