Skip to main content

Dr Xingzhao Yan

Principal Experimental Officer

Connect with Xingzhao

Email: xingzhao.yan@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

32 publications
Page 1 of 4
Ke Li,
Bigeng Chen,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Dehn Tran,
Adam Scofield ,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023 , Nature Photonics , 17 (3) , 273–279
Type: article
C.R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
J.M. Huntley,
C.E. Nolan,
A.P. Gribble,
H. Du,
X. Yan,
D.T. Tran,
, 2023
Type: conference
Junbo Zhu,
Ke Li,
Bharat Pant,
Xingzhao Yan,
Dehn T. Tran,
Fuwan Gan,
, 2023 , Photonics Research , 12 (2)
Type: article
Ke Li,
Bigeng Chen,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Dehn T. Tran,
Adam Scofield,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023
Type: conference
Hemalatha Muthuganesan,
Enrica Mura,
Emanuele Pelucchi,
Xingzhao Yan,
Ying Tran,
& Brian Corbett
, 2023
Type: conference
Kai Sun,
Evangelos Vassos,
Callum Wheeler,
James Churm,
Peter R. Wiecha,
Simon A. Gregory,
Alex Feresidis,
, 2022 , Advanced Optical Materials , 10 (17)
Type: article
Xiansong Fang,
Ke Li,
Fan Yang,
Shenghao Liu,
Wei Cao,
Xingzhao Yan,
Dehn Tran,
Fanfan Meng,
Han Du,
& Fan Zhang
, 2022
Type: conference
Peng Dai,
Xingzhao Yan,
Xupeng Zhu,
Yueqiang Hu,
Huigao Duan,
, 2022 , Nanophotonics , 11 (13) , 3057--3069
Type: article
C.R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
C.A. Pallikarakis,
J.M. Huntley,
H. Du,
X. Yan,
D.T. Tran,
, 2022
Type: conference
Back
to top