Skip to main content
Doctor Xiao-Yang (Mio) Hu

Doctor Xiao-Yang (Mio) Hu

Senior Research Fellow

Accepting applications from PhD students.

Connect with Xiao-Yang (Mio)

Email: x.hu@soton.ac.uk

Address: Aldermoor Health Centre, Aldermoor Close, Lorsdwood, SO16 5ST (View in Google Maps)

Publications

38 publications
Page 1 of 4
Lin Ang,
Eunhye Song,
Xiao Yang Hu,
Hye Won Lee,
Yaolong Chen,
& Myeong Soo Lee
, 2022 , Frontiers in Pharmacology , 13 (6)
Type: review
Li Jiao Yan,
Zhi Jie Wang,
Min Fang,
Hui Di Lan,
Jeanne Trill,
Xiao Yang Hu,
& Jian Ping Liu
, 2022 , Frontiers in Pharmacology , 12
Type: article
Zhi-Jie Wang,
Jeanne Trill,
Lin-Lin Tan,
Wen-Jing Chang,
Yu Zhang,
Ru-Yu Xia,
Yue Jiang,
Jian-Ping Liu,
& Xiao-Yang Hu
, 2022 , Frontiers in Pharmacology , 13
Type: review
Zhijie Wang,
Yu Zhang,
Shanshan Lu,
Linlin Tan,
Wei Guo,
Xiaoyang Hu,
& Jianping Liu
, 2022 , PLoS ONE , 17 (2) , e0263598
Type: article
Li-jiao Yan,
Min Fang,
Si-Jia Zhu,
Zhi-jie Wang,
Xiao-yang Hu,
Shi-bing Liang,
Dou Wang,
Dan Yang,
Chen Shen,
Nicola Robinson,
& Jian-ping Liu
, 2022 , Chinese Journal of Integrated Medicine
Type: review
Jian Ping Liu,
Ying Zhang,
Ru-yu Xia,
Shi-bing Liang,
Xiao-yang Hu,
Meng-yuan Dai,
Yi-lin Li,
Le-yi Zhao,
Michael Moore,
Yu-tong Fei,
Jian-ping Liu,
, 2021 , Integrative Medicine Research , 10 (3)
Type: article
Andreia Vieira,
Antonio Moreira,
Jorge Pereira Machado,
Nicola Robinson,
& Xiao Yang Hu
, 2021 , European Journal of Integrative Medicine , 49
Type: article
Natalie Gold,
Sarah Denford,
Ru-yu Xia,
Lauren Towler,
Julia Groot,
Rachel Gledhill,
Ben Ainsworth,
Michael Moore,
Richard Amlôt,
Tim Chadborn,
, 2021 , BMC Public Health , 21 (1) , 1180
Type: article
Hui Luo,
Ming Yang,
Qiao Ling Tang,
Xiao Yang Hu,
& Jian Ping Liu
, 2021 , European Journal of Integrative Medicine , 41
Type: article
Ben Ainsworth,
Beth Stuart,
Julia Groot,
Cathy Rice,
Jennifer Bostock,
Lauren, Brittany Towler,
Michael Moore,
Tim Chadborn,
Natalie Gold,
Richard Amlôt,
, 2021 , Journal of Medical Internet Research , 23 (2)
Type: article
Back to top